Krippentiere Kollektion

2976 - Kamel liegend

N° 2976

Kamel liegend

34,40 EUR
2972 - Ziegenbock stehend

N° 2972

Ziegenbock stehend

18,54 EUR
2973 - Ziege liegend

N° 2973

Ziege liegend

15,62 EUR
2974 - Ziege stehend mit Glocke

N° 2974

Ziege stehend mit Glocke

15,62 EUR
2975 - Zicklein stehend

N° 2975

Zicklein stehend

8,42 EUR
2952 - Burenziegenmutter mit Zicklein

N° 2952

Burenziegenmutter mit Zicklein

15,62 EUR
2983 - Hahn auf Ast

N° 2983

Hahn auf Ast

10,25 EUR
2984 - Henne brütend

N° 2984

Henne brütend

10,00 EUR
2985 - Henne mit Küken

N° 2985

Henne mit Küken

10,00 EUR
2986 - Hase mit gestreckten Ohren

N° 2986

Hase mit gestreckten Ohren

8,42 EUR
2987 - Hase

N° 2987

Hase

8,42 EUR
2988 - Kaninchenpaar

N° 2988

Kaninchenpaar

10,49 EUR
2270 - Kamel

N° 2270

Kamel

52,46 EUR
2272 - Kamel mit Gepäck und Reiter sitzend

N° 2272

Kamel mit Gepäck und Reiter sitzend

96,99 EUR
2612 - Elefant mit Reiter

N° 2612

Elefant mit Reiter

84,67 EUR
2610 - Elefant (ohne Elefantentreiber)

N° 2610

Elefant (ohne Elefantentreiber)

52,09 EUR
4330 - Waldohreule

N° 4330

Waldohreule

8,66 EUR
4340 - Fuchs laufend

N° 4340

Fuchs laufend

14,88 EUR
4321 - Küken pickend

N° 4321

Küken pickend

7,56 EUR
4322 - Küken

N° 4322

Küken

7,56 EUR
4320 - Schwalbennest

N° 4320

Schwalbennest

14,27 EUR
4335 - Maus sitzend

N° 4335

Maus sitzend

6,22 EUR
4323 - Taube

N° 4323

Taube

13,42 EUR
4324 - Taube fliegend

N° 4324

Taube fliegend

13,42 EUR
4327 - Schwimmende Ente

N° 4327

Schwimmende Ente

14,27 EUR
4300 - Katze

N° 4300

Katze

16,10 EUR
4301 - Katze liegend

N° 4301

Katze liegend

12,93 EUR
4315 - Golden Retriever

N° 4315

Golden Retriever

11,35 EUR
2602 - Ziege mit Kitz

N° 2602

Ziege mit Kitz

18,30 EUR
4311 - Burenziege mit Zicklein

N° 4311

Burenziege mit Zicklein

15,62 EUR